Obszary badań

Instytut Automatyki i Robotyki

Instytut prowadzi prace badawcze w następujących obszarach:

 • teoria i technologia układów sterowania i systemów,
 • modelowanie i estymacja stanu systemów dynamicznych,
 • zautomatyzowane pojazdy i robotyka mobilna,
 • przetwarzanie sygnałów, systemy wizyjne i zaawansowane systemy pomiarowe,
 • zastosowania robotyki w przemyśle, transporcie i medycynie.

Pracownicy IAiR mają w swoim dorobku bogate doświadczenie w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych poparte wieloma zrealizowanymi projektami badawczymi, rozwojowymi i wdrożeniowymi.

 

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Instytut prowadzi prace badawcze w następujących obszarach:

 • badanie i modelowanie odnawialnych źródeł i magazynów energii oraz strategii ich działania w systemie energetycznym o dużym nasyceniu źródłami niespokojnymi,
 • nowoczesne energoelektroniczne i elektromechaniczne układy przetwarzania energii w elektromobilności i systemach odnawialnych źródeł energii,
 • sensory i elektroniczne układy pomiarowe w układach technicznych i biomedycynie,
 • analizę i syntezę nowoczesnych układów oświetleniowych z uwzględnieniem, między innymi ergonomii i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
   

Instytut Matematyki

Instytut prowadzi prace badawcze w następujących obszarach:

 • Teoria przestrzeni unormowanych, quasi-unormowanych oraz F-unormowanych, w tym:
  • geometria przestrzeni funkcyjnych,
  • przestrzenie punktowych iloczynów, multiplikatorów oraz faktoryzacja przestrzeni funkcyjnych.
 • Interpolacja operatorów liniowych.
 • Operatory na przestrzeni funkcji analitycznych.
 • Operatory Toeplitza i Hankela.
 • Zastosowania geometrii różniczkowej oraz teorii symetrii (symetrie Galois) w zagadnieniach fizyki matematycznej.
 • Geometria różniczkowa i algebraiczna, struktury Hodge'a.
 • Rachunek wariacyjny.
 • Całki hipereliptyczne i funkcje specjalne.
 • Deformacja autonomicznych układów ze zwykłymi i magnetycznymi potencjałami separowalnymi do nieautonomicznych układów całkowalnych w sensie Frobeniusa.
 • Teoria aproksymacji w przestrzeniach funkcyjnych.
 • Przestrzenie multiplikatorów punktowych dla par przestrzeni funkcyjnych.
 • Jakościowa teoria równań różnicowych (własności asymptotyczne rozwiązań, ich oscylacyjność, ograniczoność, stabilność).
 • Klasy równań różnicowych (równania typu neutralnego, równania z quasiróżnicami, równania Volterry, równania wymierne) i ich zastosowania m.in. w modelowaniu w ekonomii, biologii i technice.
 • Asymptotyczne zachowania s-liczb dla ogólnych operatorów diagonalnych.
 • Inżynieria niezawodności środków transportu lądowego.
 • Analizy statystyczne dotyczące:
  • badania stopnia i rodzaju uszkodzeń drzew różnych drzewostanów (np. sosnowych) podczas trzebieży po pracy harvestera (np. Harvester typu Komatsu 931.1),
  • badania gleb, wpływu różnych nawożeń organicznych na zmiany ilościowe składników pokarmowych w glebach i roślinach, badanie toksyczności (metale ciężkie).
 • Wielowymiarowe modelowanie statystyczne ze szczególnym uwzględnieniem struktur kowariancyjnych.
 • Optymalność układów doświadczalnych w modelach z efektami zakłócającymi.
 • Eksperymentalne i obliczeniowe badania dynamiki wahadeł.
 • Analiza problemów odwrotnych mechaniki nieliniowej.
 • Zastosowanie metod asymptotycznych do badania problemów mechaniki nieliniowej.
 • Badanie własności przestrzeni Köthego nad ciałami niearchimedesowymi i ciągłe operatory linowe między tymi przestrzeniami.
 • Modelowanie matematyczne i numeryczne konstrukcji cienkościennych i wielowarstwowych.
 • Rozwiązywanie nieliniowych zagadnień dyfuzyjnych i cieplnych danych równaniami różniczkowymi oraz całkowymi.
 • Optymalizacyjne rozwiązywanie zagadnień odwrotnych procesów dyfuzyjnych i cieplnych.
 • Wielowartościowe całki i równania stochastyczne, inkluzje stochastyczne, równania stochastyczne w przestrzeni zbiorów rozmytych.

 

Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej

Instytut prowadzi prace badawcze w następujących obszarach:

 • roboty autonomiczne-mobilne i manipulacyjne,
 • nawigacja,
 • SLAM,
 • planowanie ruchu dla pojazdów i robotów manipulacyjnych,
 • systemy wizyjne,
 • wbudowane systemy sensoryczne,
 • uczenie maszynowe w przetwarzaniu danych sensorycznych oraz podejmowaniu decyzji w czasie rzeczywistym,
 • rozwój metod sterowania inteligentnego i uczenia maszynowego autonomicznych robotów latających,
 • metod obliczeniowych optymalizacji,
 • inteligentne układy sterowania w elektronice przemysłowej i systemach elektromechanicznych w tym: energooszczędnych, odpornych i tolerujących uszkodzenia.