Data dodania

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy (procedura postępowania)
 1. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego, artystycznego lub praktycznego albo dokonaniem technicznym lub artystycznym, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane ze studiami na danym kierunku, poziomie i profilu oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.
 2. Przykładowe tematy prac dyplomowych są prezentowane na seminariach dyplomowych oraz są dostępne na stronie internetowej wydziału.
 3. Student może zaproponować własny temat oraz promotora, pod warunkiem, że prowadzący seminarium dyplomowe i potencjalny promotor wyrażą na to zgodę.
 4. Tytuł pracy dyplomowej powinien być ustalony nie później niż przed wpisem studenta na ostatni semestr studiów.
 5. Praca dyplomowa może być realizowana zespołowo, ale wówczas zadania szczegółowe muszą być określone osobno dla każdego ze studentów, a poszczególne fragmenty pracy muszą mieć wyraźnie wskazane autorstwo.
 6. Promotorem pracy dyplomowej może być osoba z innego instytutu lub wydziału. Dopuszcza się także prowadzenie prac dyplomowych dla studentów innych wydziałów.
 7. Kartę pracy dyplomowej wystawia instytut promotora, a podpisują dyrektor instytutu promotora i prodziekan wydziału studenta.
 8. Karta pracy dyplomowej musi być wystawiona do końca pierwszego miesiąca zajęć ostatniego semestru studiów.
 9. Karty tematu nie umieszcza się w treści pracy.
 10. Student powinien uzgodnić z promotorem harmonogram realizacji poszczególnych elementów pracy.
 11. Praca dyplomowa jest składana w formie elektronicznej przez wgranie jej do sytemu  informatycznego i podlega automatycznej kontroli z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego
 12. Student, bezpośrednio po wgraniu pracy do systemu informatycznego, ma obowiązek pobrać, wydrukować i podpisać oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej. Oświadczenie składane jest w dziekanacie wraz z pozostałymi dokumentami dyplomowymi.
 13. W przypadku pozytywnego wyniku kontroli pracy w systemie JSA (Jednolity System Antyplagiatowy), promotor zatwierdza pracę w systemie informatycznym dla nauczycieli akademickich.
 14. W przypadku przekroczenia wartości wskaźnika PRP (Procentowy Rozmiar Podobieństwa) w systemie JSA student koryguje pracę (maksymalnie dwa razy) zgodnie
  z wytycznymi promotora i powtórnie ją umieszcza w systemie informatycznym.
 15. W przypadku uzasadnionych podstaw do stwierdzenia, że praca jest plagiatem promotor kieruje zawiadomienie do rektora w celu wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
 16. Na życzenie promotora, student może być proszony o dostarczenie pracy w formie drukowanej.
 17. Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego jest generowany przez dziekanat po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów przez studenta oraz zaproponowaniu terminu i składu komisji przez promotora w systemie informatycznym dla nauczycieli akademickich. Promotorzy są proszeni o wysłanie wiadomości drogą elektroniczną do dziekanatu, z informacją o wprowadzeniu danych do ww. systemu.
 18. Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego zatwierdza właściwy prodziekan ds. kształcenia Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki.
 19. Szczegółowe informacje dotyczące warunków dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego określa Regulamin Studiów PP.
 20. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana,
  a zaproponowaną przez promotora. Komisja egzaminacyjna składa się przynajmniej
  z przewodniczącego, promotora i recenzenta. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, za zgodą dziekana może zawierać część pisemną.
 21. Student powinien stawić się przed salą egzaminacyjną co najmniej 15 min. przez wyznaczonym terminem egzaminu.
 22. Egzamin dyplomowy składa się z obrony pracy dyplomowej i odpowiedzi na co najmniej trzy losowane pytania z wykazu opublikowanych zagadnień. Wykaz zagadnień obowiązujących na egzaminie dyplomowym dla danego kierunku podawany jest przed rozpoczęciem semestru dyplomowego i jest umieszczany na stronie internetowej wydziału.
 23. Obrona pracy polega na krótkim omówieniu przez studenta kluczowych rezultatów pracy (najlepiej z wykorzystaniem prezentacji) i odpowiedzi na pytania członków komisji dotyczące prezentowanej pracy.
 24. Po zakończeniu egzaminu student wychodzi z sali egzaminacyjnej i oczekuje na ogłoszenie wyniku egzaminu.
 25. Po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym absolwent,  w późniejszym terminie, może  otrzymać w dziekanacie zaświadczenie o ukończeniu studiów.
 26. Absolwenci odbierają dyplomy w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich Politechniki Poznańskiej (po upływie około 1 miesiąca od obrony). Status dyplomu należy najpierw sprawdzić na stronie internetowej pod adresem: https://www.put.poznan.pl/pl/odbior-dyplomow/status-dyplomu. Informację można uzyskać również drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres: dyplom@put.poznan.pl.

Lokalizacja sekretariatów instytutów w budynku WARiE, dane osoby odpowiedzialnej za obsługę prac dyplomowych, telefon kontaktowy

Instytut

Piętro, pokój

Osoba odpowiedzialna

Telefon

Instytut Automatyki
i Robotyki

IV, pok. 433

Joanna Gawęcka

61 665 2199

Instytut Elektrotechniki
i Elektroniki Przemysłowej

VI, pok. 638

inż. Izabela Kuczora

61 665 2388

Instytut Matematyki

VII, pok. 750

mgr inż. Hanna Długosz

61 665 2928,
61 665 2320

Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej

I, pok. 109

mgr Małgorzata Stroińska-Dłużak

61 665 26 24

 

PL