PROJEKTY

Wykaz projektów badawczych

 

 • Numer projektu: 2017/26/D/ST7/00092

Temat projektu: Badanie sterowania adaptacyjnego dla elektroaktywnych polimerów

Typ: NCN, Sonata 13

Czas Trwania: 2018-04-20 - 2021-10-19

Krótki opis:

Współczesne systemy sterownia wymagają wykorzystania coraz bardziej zaawansowanych siłowników. Wymusza to poszukiwanie alternatywnych wobec klasycznych rozwiązań materiałów. Przykładem są elektroaktywne polimery, które dzięki swoim właściwościom często określane są jako inteligentne materiały. Umożliwiają tworzenie oraz usprawnianie nowych rodzajów urządzeń, które mają zastosowanie w przemyśle oraz medycynie. Największymi ich zaletami jest plastyczność, mała waga, cicha praca oraz możliwość odkształcania się wskutek wymuszenia elektrycznego. Wśród elektroaktywnych polimerów możemy wyróżnić ich kilka rodzajów, przy czym na rzecz Automatyki i Robotyki największe znaczenie mają dielektryczne elektroaktywne polimery oraz jonowe elektroaktywne polimery. W ostatnim czasie największy rozwój dotyczy dielektrycznych polimerów. Celem projektu było zamodelowanie siłownika wykonanego z dielektrycznego elektroaktywnego polimeru oraz opracowanie algorytmów sterowania.

Kierownik projektu: dr inż. Jakub Bernat

 

 • Numer projektu: 0211/SIGR/6434

Temat projektu: Nowoczesne materiały dla miękkich siłowników elektroaktywnych

Typ: Interdyscyplinarny grant rektorski

Czas Trwania:od 09-04-2021 do 09-10-2022

Grant realizowany przy współpracy z Instytutem Technologii i Inżynierii Chemicznej (Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska).

Krótki opis:

Rozwój systemów automatyki i robotyki prowadzi do potrzeby wytwarzania coraz bardziej zaawansowanych systemów wykonawczych. W ostatnim czasie coraz większą popularność zdobywają miękkie siłowniki, które w odróżnieniu od klasycznych siłowników, jak na przykład silników elektrycznych, są elastyczne. Umożliwia to ich zastosowanie w systemach wymagających delikatności, takich jak roboty współpracujące z człowiekiem. Pożądane cechy, jak miękkość, elastyczność, odpowiedni kształt, zapewniają materiały polimerowe. Celem tego projektu jest budowa oraz poznanie własności materiałów, takich jak dielektryczny polimer oraz magnetoelastomer, do budowania siłowników w szczególności dla zastosowań  miękkiej robotyce.

Słowa kluczowe: astronomia, obserwacje optyczne, SST, serwomechanizmy wizyjne, autonomiczne obserwatoria.

Kierownik projektu: dr hab. inż. Jakub Bernat

 

 • Numer projektu: 0211/KISZ/2020

Temat projektu: CODE FOR GREEN

Okres realizacji: od 2020-11-01  do 2022-08-01

Krótki opis:

Code For Green® autorski program Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych Finansowany jest ze środków fundacji "Terre des hommes" oraz "Volkswagen Belegschaftsstiftung”. Program adresuje potrzeby dzieci i młodzieży w zakresie edukacji na temat przyrody, ochrony środowiska oraz technologii cyfrowych. Dzieje się to poprzez działania wspierające powrót dzieci do głębokiego doświadczania przyrody oraz zbudowanie w nich postawy aktywnej wobec technologii informatycznych. Młodzież uczy się jak rozwiązywać problemy środowiskowe za pomocą nowych technologii i programowania. Sercem programu są Pracownie Code for Green, które działają w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, Szkole Podstawowej nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu, Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie, Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II, Ósmym Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wspólna promocja Projektu m.in. poprzez wzajemną komunikację na temat współpracy odnośnie zakresu Projektu, warsztatów i wsparcia mentoringowego pracowników Politechniki skierowanego do nauczycieli biorących udział w Projekcie; włączenia Projektu do działań Politechniki na rzecz zachęcenia dziewcząt do rozwijania się i nauki na Politechnice w obszarach STEM, a także wzajemnego korzystania ze znaków graficznych.

Organizacja zajęć dla dzieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych poprzez prowadzenie przez pracowników Instytutu Automatyki i Robotyki Politechniki Poznańskiej zajęć w salach Instytutu w ramach Projektu.

Koordynację merytoryczną i sprawowanie nadzoru pracowników Politechniki nad przebiegiem Projektu.

Kierownik projektu: dr inż. Adam Turkot

 

 • Numer projektu: 7034/IA/SP/2019

Temat projektu: Modułowy Dynamiczny System Obserwacji Optycznych "MDSO^2"

Okres realizacji: od 09.2019 do 12.2021

Projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Projekt MDS dotyczy opracowania innowacyjnego stanowiska badawczego, na które składa się: autorski montaż astronomiczny o dużej dynamice ruchu, wyposażony w napędy bezpośrednie, zdolny do utrzymania teleskopu klasy 1-metrowej lub zestawu teleskopów szerokokątnych, specjalizowany układ sterowania i wysokorozdzielcze  przetworniki wizyjne. Aparatura wytworzona w ramach projektu pozwoli na badania nowych algorytmów sterowania ultraprecyzyjnymi napędami o dokładności znacznie przekraczającej wymagania stawiane przez klasyczne zastosowania w astrofizyce.  Ponadto zapewni modułowość ułatwiającą prowadzenie prac badawczych nie tylko w zakresie obserwacji obiektów niebieskich, ale także śledzenia satelitów i śmieci kosmicznych. Szczególnie istotna jest interdyscyplinarność projektu – łączy on w sobie takie dyscypliny naukowe jak: automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja oraz astronomia. Unikatowe cechy mechaniczne zaprojektowanego urządzenia oraz zastosowana architektura oprogramowania, umożliwią prowadzenie prac badawczych związanych z namierzaniem celów i ich precyzyjnym śledzeniem.

Słowa kluczowe: obserwacje optyczne, serwomechanizmy wizyjne, precyzyjne algorytmy sterowania.

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kozłowski/ dr hab. inż. Dariusz Pazderski

 

 • New control methods for a robotized mount equipped with a 0.5-m class telescope (Space Tracking and Surveillance System)
 • Advanced driver-assistance system (ADAS) for precision maneuvers with single-body and articulated urban buses
 • SMART4ALL, Selfsustained Cross-Border Customized Cyberphysical System Experiments for Capacity Building among European Stakeholders
 • Analysis of adaptive control systems for electroactive polymers

 

 • Projekt  Inkubator Innowacyjności 4.0
  • podzadanie 4.5: Platforma pomiarowa do badania jakości działania lamp lotniskowych
  • podzadanie 4.6: System zdalnego pobierania próbek do monitorowania czystości powietrza i wody
  • podzadanie 4.12: Badania przedwdrożeniowe systemu obserwacyjnego SkyLab
  • podzadanie 4.13: Badania przedwdrożeniowe goniometru
  • podzadanie 4.14: Inteligentny system sterowania robotem mobilnym